Vizualizácia Southbank

Rozvoj územia
s rešpektom
k prírode

Pozemky projektu Southbank sa nachádzajú v blízkosti územia európskeho významu Bratislavské luhy, ktorého súčasťou je aj chránený areál Soví les. Projekt však do týchto území nijakým spôsobom priamo nezasahuje a je od nich oddelený protipovodňovou hrádzou a trvalými trávnymi porastami.

Vizualizácia Southbank

Prieskum flóry a fauny v okolí projektu

Southbank priamo nezasahuje chránené územia. S rešpektom k vzájomnej blízkosti sme kvôli vyhodnoteniu možných nepriamych vplyvov oslovili odborníkov zo Slovenskej akadémie vied a ochranárskych združení, aby vznikajúci vzťah urbanizovaného a prírodného prostredia v predstihu odborne posúdili a vyhodnotili.

Satelitná mapa Southbank Satelitná mapa Southbank Satelitná mapa Southbank
Fauna a flóra Southbank

Susedia, na ktorých
záleží najviac

Štúdia bola vypracovaná kvôli prvotnej identifikácii možných vplyvov projektu Southbank na sústavu chránených území NATURA 2000, podľa Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy NATURA 2000 v SR, vypracovanej Štátnou ochranou prírody SR. Séria navrhnutých zmierňujúcich opatrení bola spracovaná odborníkmi na danú skupinu rastlín a organizmov, ktorí v praxi pôsobia ako vedeckí a pedagogickí pracovníci.

Identifikácia vplyvu zahŕňa intenzívny, niekoľkomesačný, terénny výskum realizovaný odborníkmi na jednotlivé skupiny rastlín a živočíchov priamo v záujmovom území aj v okolitých chránených územiach, ako aj získavanie existujúcich údajov z vedeckých databáz. Monitoringu bola v území podrobená rastlinná vegetácia, bezstavovce, obojživelníky, plazy, vtáky, netopiere aj drobné cicavce. Na základe získaných informácií sa identifikuje vplyv na jednotlivé územia sústavy Natura 2000 z hľadiska cieľov jeho ochrany, ako aj na ostatné druhy európskeho významu zistených v záujmovom území.

„Vďaka terénnym úpravám víťazného architektonického návrhu sa podarí väčšiu časť prítomného biotopu mäkkého lužného lesa zachovať. Biotop bude naďalej zmierňovať negatívne vplyvy klimatických zmien, zachovávať biodiverzitu či tvoriť vhodné podmienky na vznik habitatov rôznych skupín živočíchov, vtákov a hmyzu.“

Mgr. Mária Šibíková, PhD.
Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Geobotany research company
Fauna a flóra Southbank

Flóra

V rámci sadových úprav je odborníkmi navrhnutá výsadba pôvodných druhov stromov, ktoré zvyčajne tento biotop tvoria, druhov typických pre blízky biotop, ako aj stromov z biotopu tvrdého luhu, ktorý v prírode s mäkkými luhmi často susedí. V projekte sa preto budú nachádzať vŕby, topole, jasene, duby aj bresty.

Zeleň v Southbanku tak vytvorí podobnú mozaiku vegetácie, aká sa v povodí Dunaja nachádzala v minulosti, a spolu so Sovím lesom bude tvoriť prepojený, navzájom komunikujúci komplex biotopov a solitérnych drevín po oboch stranách hrádze. Takýto biotop môže byť využívaný živočíchmi a plniť pôvodné ekosystémové služby či sa podieľať na viazaní oxidov uhlíka do drevnej hmoty, pôdy a blízkej vegetácie.

Podrobné mapovanie územia odborníkmi preukázalo aj vysoký výskyt inváznych druhov rastlín, ktoré vo významnej miere kontaminujú aj Soví les. Už pred výstavbou budú invázne rastliny a stromy z územia Southbanku odstraňované, čo zamedzí zhoršeniu stavu v blízkom chránenom území.

Fauna a flóra Southbank

Bezstavovce

V rámci prieskumu odborníci skúmali bezstavovce na celom pozemku aj v jeho širšom okolí. Najvýznamnejším nálezom bola včela Epeolus tarsalis, ktorá síce nie je druh európskeho významu, ale je to vzácny, málo preskúmaný druh.

Pre zachovanie vzácneho druhu bude na území zachovaná časť vysokej bylinnej vegetácie lúčneho charakteru. Vegetácia bude kosená jedenkrát ročne, po skončení vegetačnej sezóny v októbri, prípustné je aj mozaikové kosenie v máji. Druh lieta koncom leta, najmä v septembri, preto je dôležité zabezpečiť preň dostatočnú ponuku kvetov práve v tomto období.

Fauna a flóra Southbank

Vtáky a netopiere

Na území projektu Southbank sú pre vtáky a netopiere najdôležitejšie staré stromy – duby a topole. Sú jednak bohatým prestretým stolom pre mnohé druhy a súčasne poskytujú aj možnosti na hniezdenie v dutinách, štrbinách pod kôrou aj v košatých rozložitých korunách. Ich zachovanie je preto kľúčové. Spolu s projektantmi boli v teréne tieto stromy zamerané pomocou GPS a väčšinu z nich sa podarí zachovať.

Pre vtáky a netopiere je tiež dôležitá potravinová ponuka, teda miesta, kde môžu loviť. V súčasnosti využívajú okrem stromov aj travinno-bylinnú vegetáciu na opustených plochách. V rámci projektu je preto navrhnutá výsadba „mestských lúk“ s vysokým zastúpením kvitnúcich druhov, ktoré prilákajú veľké množstvo hmyzu a poskytnú novú potravinovú ponuku vtákom.

V súlade
s prírodou

Snaha minimalizovať možné negatívne vplyvy sa brala do úvahy už pri výbere súťažného návrhu, prezentujúceho sa konceptom Bowls. Táto snaha bude ďalej umocnená zapracovaním série zmierňujúcich opatrení, navrhnutých spracovateľmi tejto štúdie, v rámci nasledujúceho spodrobnenia architektonicko-urbanistického konceptu. Podrobný návrh riešenia budú architekti v ďalších stupňoch prípravy projektu aktívne konzultovať so spracovateľmi štúdie.

SOUTHBANK - Vizualizácia 02