Cookie Policy

EN:

Cookie Policy

This cookie policy applies to the website www.chalupkova.com which is operated by Penta Real Estate, s. r. o., with its registered office at Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, ID No.: 51 284 502, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section Sro, Insert No. 124856/B (hereinafter referred to as "cookies"). We may update this Policy from time to time without notice Therefore, we recommend that you keep up-to-date with them.

What are cookies?

Cookies are small text files that are stored by the browser on the visitor's computer or other device, such as a mobile phone or tablet, when they visit a website. Among other things, cookies allow a website to recognize a user's device and remember certain information about your sessions during your connection. Cookies remember the type of browser you use or the settings you have chosen, which remain your default settings when you revisit the website improving your user experience.

What do we use cookies for?

We use cookies primarily to improve our service and your browsing experience on this website. In particular, these purposes help us to ensure that we collect aggregate statistics on visitor numbers, automatically select the language of the site and collect data on how this website is used. In addition, we use cookies from third parties for the purpose of using marketing technologies aimed at optimising our offerings and the needs of individual visitors to our website. Website visit behaviour is analysed on the basis of an algorithm so that we can then target you with targeted product recommendations in the form of banner advertisements and promotional information on third-party websites.

What specific types of cookies do we use?

We use the following cookies on our website:

 • Temporary cookies

  These cookies are used to identify your movements on our website and their function is to remember you while you are on our website. When you leave our website or close your web browser, these cookies are automatically deleted. You can block these cookies in your web browser, but please note that in this case our website or parts of it may not function properly.

 • Permanent cookies

  These cookies take several forms on our website, including analytical, advertising, technical and third party cookies. Permanent cookies, unlike temporary cookies, remain stored on your hard drive (the longest retention period is a maximum of 2 years from your last visit), and their storage is not affected by closing your browser or turning off your computer. These cookies are used to enhance the user experience when using online services or for statistical or advertising purposes. These cookies may contain an anonymous identifier of your browser.

 • Analytical cookies

  These cookies help us to collect data relating mainly to visits, origin of visits and site performance. Analytical cookies are designed to recognise repeat visits to our website from the same browser on the same device and to track your browsing activity on our website. This information then helps us to recognise technical problems that may occur on our site and also the effectiveness of the individual components of our site, based on which we improve the navigation of our site and therefore your user experience.

 • Advertising cookies

  These cookies allow us to show you targeted advertising on our website, which means you will be shown tailored advertising. These cookies are anonymised, which means that they do not directly identify you, but we can recognise you as a visitor and tailor advertising for you. We only store cookies of this type with your consent. You can give your consent by clicking the "I agree" button in our cookie box.

 • Technical cookies

  These cookies help us keep track of whether you have consented to our use of advertising cookies We therefore use this type of cookie to ensure that we are able to provide you with the preferences you have chosen when using our website.

 • Third party cookies

  Third party cookies are cookies that are not created or managed by our website, but by a third independent party (e.g. a business partner, service provider, etc.). We currently use the following third party cookies on our website:

  • Facebook Pixel - we use the Facebook Pixel platform on our website, which uses cookies to personalise advertising (see advertising cookies) and also to analyse your visit to our website (see analytics cookies). Through the Remarketing-Pixel technology, Facebook can use visitors to our website as a target group for Facebook Ads. For this purpose, cookies are stored on your computer. For more information about these cookies, you can visit the website of the platform operator https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142. By giving your consent to the use of advertising cookies, you agree that the platform operator Facebook Pixel and other third parties may use cookies and web beacons that they collect and place on our website and subsequently combine the information and personal data obtained through them with other information for the purpose of providing personalised advertising of companies belonging to the economic group of the operator of this website. You can withdraw this consent at any time in your web browser or at http://www.aboutads.info/choices or http://www.youronlinechoices.eu.
  • Google Analytics - we use the Google Analytics platform on our website, which uses cookies to analyse your visit to our website (see analytics cookies). For more information about these cookies, you can visit the platform operator's website https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk
  • Google Ads - we use the Google Ads platform on our website, which uses cookies to personalise advertising (see advertising cookies). Through this platform, Google can offer you personalised advertising. For this purpose, cookies are stored on your computer. By consenting to the use of advertising cookies, you agree that we may place cookies on your device via our website for the purpose of providing you with personalised advertising. You can withdraw this consent at any time in your web browser or by visiting http://www.aboutads.info/choices or http://www.youronlinechoices.eu.

How can I control or delete cookies?

Most browsers accept cookies automatically. If you do not want to use cookies, you will need to actively delete or block them. If you refuse the use of cookies, you will still be able to visit our website, but some features may not function properly. If you wish to do so, you can choose to refuse or block cookies by changing your internet browser settings. For more information, please use the instructions provided by your internet browser. This version of the Website Cookie Policy was issued on 3. 10. 2023

SK:

Zásady používania súborov cookies

Tieto zásady používania súborov cookies sa vzťahujú na webovú stránku www.chalupkova.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Penta Real Estate, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, Bratislava 851 01, IČO: 51 284 502, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 124856/B (ďalej označované ako "cookies"). Tieto zásady môžeme priebežne a bez upozornenia aktualizovať. Preto Vám odporúčame, aby ste sa s ich znením pravidelne oboznamovali.

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré pri návšteve webovej stránky ukladá prehliadač v počítači alebo inom zariadení návštevníka, ako napríklad v mobilnom telefóne či tablete. Súbory cookies, okrem iného, umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa a zapamätať si určité informácie o Vašich reláciách počas Vášho pripojenia. Súbory cookies si pamätajú typ používaného prehliadača alebo zvolené nastavenia, ktoré zostávajú Vašimi predvolenými nastaveniam pri opakovanej návšteve webovej stránky, čo prispieva k zlepšeniu Vášho užívateľského komfortu.

Na čo používame súbory cookies?

Súbory cookies používame predovšetkým na zlepšenie našich služieb a Vášho zážitku z prezerania tejto webovej stránky. Tieto účely nám pomáha zabezpečiť najmä zber súhrnných štatistických údajov o počte návštevníkov, automatický výber jazyka webu a získavanie údajov o tom, ako sa táto webová stránka využíva. Okrem toho využívame cookies od tretích strán za účelom využitia marketingových technológií zameraných na optimalizáciu našej ponuky a potreby jednotlivých návštevníkov našej webovej stránky. Správanie pri návšteve webovej stránky sa analyzuje na základe algoritmu tak, aby sme Vám následne mohli adresovať cielené produktové odporúčania vo forme reklamných bannerov a reklamných informácií na internetových stránkach tretích strán.

Aké konkrétne typy súborov cookies používame?

Na našej webovej stránke využívame nasledovné súbory cookies:

 • Dočasné súbory cookies

  Tieto súbory cookies identifikujú Váš pohyb na našom webe a ich funkciou je zapamätať si Vás, keď sa na našej webovej stránke nachádzate. Keď našu webovú stránku opustíte alebo zatvoríte webový prehliadač, tieto cookies sa automaticky vymažú. Vo webovom prehliadači môžete tieto súbory cookies zablokovať, avšak upozorňujeme na to, že v takom prípade nemusí naša webová stránka alebo niektorého jej časti, správne fungovať.

 • Permanentné súbory cookies

  Tieto súbory cookies majú na našej webovej stránke niekoľko foriem, vrátane analytických, reklamných, technických a cookies tretích strán. Permanentné súbory cookies, na rozdiel od dočasných súborov cookies, zostávajú uložené na Vašom pevnom disku (najdlhšia doba uchovávania je maximálne 2 roky od Vašej poslednej návštevy) a ich uschovanie nie je ovplyvnené zatvorením prehliadača alebo vypnutím počítača. Tieto súbory cookies slúžia na zlepšenie užívateľského komfortu pri využívaní online služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely. Tieto cookies môžu obsahovať anonymný identifikátor Vášho prehliadača.

 • Analytické súbory cookies

  Tieto súbory cookies nám pomáhajú zhromažďovať údaje týkajúce sa najmä návštev, pôvodu návštev a výkonnosti webu. Analytické cookies sú navrhnuté tak, aby rozpoznali opakované návštevy našej webovej stránky z rovnakého prehliadača, na rovnakom zariadení a aby sledovali Vašu aktivitu pri prezeraní našej webovej stránky. Tieto informácie nám následne pomáhajú rozpoznať technické problémy, ktoré sa môžu na našej stránke vyskytnúť, ako aj efektivitu jednotlivých súčastí našej stránky, na základe čoho zdokonaľujeme navigáciu na našom webe a tým aj Váš užívateľský zážitok.

 • Reklamné súbory cookies

  Tieto súbory cookies nám umožňujú zobrazovať Vám cielenú reklamu na našej webovej stránke, čo znamená, že sa Vám bude zobrazovať reklama ušitá na mieru. Tieto súbory cookies sú anonymizované, čo znamená, že Vás priamo neidentifikujú, vieme Vás však rozpoznať ako návštevníka a prispôsobiť pre Vás reklamu. Súbory cookies tohto typu ukladáme len s Vaším súhlasom. Svoj súhlas môžete udeliť kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ v našej cookies lište.

 • Technické súbory cookies

  Tieto súbory cookies nám pomáhajú udržať prehľad o tom, či ste udelili súhlas s našim používaním reklamných cookies. Tento typ súborov cookies používame preto, aby sme boli schopní zabezpečiť Vami zvolené preferencie pri používaní našej webovej stránky.

 • Cookies tretích strán

  Cookies tretích strán sú cookies, ktoré nevytvára ani nespravuje naša webová stránka, ale tretia nezávislá strana (napr. obchodný partner, poskytovateľ služieb atď.). Na našej webovej stránke v súčasnosti používame nasledujúce cookies tretích strán:

  • Facebook Pixel - na našej webovej stránke používame platformu Facebook Pixel, ktorá používa súbory cookies na personalizovanie reklamy (viď. reklamné súbory cookies) a taktiež na analýzu Vašej návštevy na našej webovej stránke (viď. analytické súbory cookies). Prostredníctvom technológie Remarketing-Pixel môže Facebook návštevníkov našej webovej stránky využiť ako cieľovú skupinu pre reklamy Facebook Ads. Pre tento účel sa vo Vašom počítači ukladajú súbory cookies. Pre viac informácií o týchto cookies môžete navštíviť webovú stránku prevádzkovateľa platformy https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142. Udelením Vášho súhlasu s používaním reklamných súborov cookies súhlasíte s tým, že prevádzkovateľ platformy Facebook Pixel a ďalšie tretie strany, môžu používať súbory cookies a web beacons (sledovacie pixely), ktoré zhromažďujú a umiestňujú na našom webe, a následné informácie a osobné údaje prostredníctvom nich získané, kombinovať s inými informáciami za účelom poskytovania personalizovanej reklamy spoločností patriacich do ekonomickej skupiny prevádzkovateľa tohto webu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať vo Vašom webovom prehliadači alebo na stránkach: http://www.aboutads.info/choices alebo http://www.youronlinechoices.eu
  • Google Analytics - na našej webovej stránke používame platformu Google Analytics, ktorá používa súbory cookies na analýzu Vašej návštevy na našej webovej stránke (viď. analytické súbory cookies). Pre viac informácií o týchto cookies, môžete navštíviť webovú stránku prevádzkovateľa platformy https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk
  • Google Ads - na našej webovej stránke používame platformu Google Ads, ktorá používa súbory cookies na účely personalizovania reklamy (viď. reklamné súbory cookies). Prostredníctvom tejto platformy Vám môže Google ponúknuť personalizovanú reklamu. Pre tento účel sa vo Vašom počítači ukladajú súbory cookies. Udelením súhlasu s používaním reklamných súborov cookies súhlasíte s tým, že môžeme na Vašom zariadení ukladať cookies prostredníctvom našej webovej stránky, za účelom poskytovania personalizovanej reklamy. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať vo Vašom webovom prehliadači alebo na stránkach http://www.aboutads.info/choices alebo http://www.youronlinechoices.eu.

Ako môžem kontrolovať alebo vymazať súbory cookies?

Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak nechcete používať cookies, budete ich musieť aktívne vymazať alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súborov cookies, stále budete môcť navštíviť našu webovú stránku, ale môže sa stať, že niektoré jej časti nebudú správne fungovať. Ak si tak želáte, môžete odmietnuť alebo zablokovať súbory cookies zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácií nasledujte prosím inštrukcie poskytnuté Vaším internetovým prehliadačom.

Táto verzia Zásad používania súborov cookies bola vydaná dňa 3. 10. 2023.